Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Režim a chování žáků ve školní družině

 

 

 

Školní družina při Základní škole  Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189,příspěvková organizace

 

 

 

Režim a chování žáků ve ŠD

 

 

 

 

 

I. Provoz školní družiny

 

 

 

Ranní provoz

 

Probíhá ve školní družině  v budově základní školy, kmenové třídě V. v prvním patře od 6:00-8:00 hodin.

 

V 7:50 hodin  přecházejí děti do svých tříd za přítomnosti ranní služby.

 

 

 

Odpolední provoz

 

Doba provozu: 11:40 - 16:00, oddělení školní družiny 1,2,3.

 

 

 

Ukončení výuky v 11:40 :

 

 

 

Po ukončení výuky jsou žáci předáni vychovatelkám školní družiny. Před převodem na oběd jsou využívány prostory kmenových tříd základní školy dle stanoveného rozvrhu ( příloha ) , tělocvična základní školy, zahrada - podle počasí- probíhá spontánní činnost.

 

 

 

Stravování dětí – zajišťují vychovatelky  Ve 12:35 odchod žáků MŠ a ZŠ speciální Motýlek, Kopřivnice.

 

 

 

Ukončení výuky ve 12:35 :

 

 

 

Po ukončení výuky jsou žáci předáni  vychovatelkám, popř. asistentkám školní družiny.

 

 

 

Stravování dětí  – zajišťují vychovatelky, asistentky.  Ve 12:35 odchod žáků do MŠ a ZŠ speciální Motýlek, Kopřivnice.

 

 

 

Po odstravování převod žáků zpět do základní školy , odpolední činnost probíhá v kmenových  učebnách základní školy:

 

 1. oddělení – V. třída, 1. patro

 2. oddělení -  IV. třída , 1. patro

 3. oddělení – III. třída ,2. patro

 

 

 

              Ukončení výuky ve  13:20,15:30

 

 

 

Po ukončení výuky  ve 13:20, 15:30, nápravě stravují žáky pedagogové školy a to dle určeného rozvrhu dozoru. Po odstravování předávají žáky vyučující, asistentky  v učebně školní družiny a nebo v prostoru, kde se školní družina v dané chvíli nachází vychovatelkám, asistentkám školní družiny.

 

 

 

             Dle týdenního plánu ŠD jsou dále využívány pro odpolední činnost prostory      

 

             cvičné kuchyně, tělocvičny, PC učebny, zahrada.

 

Převod ze ZŠ do jídelny MŠ a ZŠ Motýlek – na základě rozpisu služeb. V době nepřítomnosti určené vychovatelky dle rozpisu služeb je určen k převodu dětí zástup vedoucí vychovatelkou a to na základě domluvy s vedením školy.

 

 

 

Převody žáků mezi družinou a MŠ , ZŠ Motýlek probíhají za dodržení všech bezpečnostních podmínek. Děti jsou upozorněny na dodržování bezpečnosti a chování vždy před samotným převodem. Převod zajišťují čtyři dozorující osoby.Při ukončení výuky všech žáků je dozor posílen ( např. změna v rozvrhu, zkrácení výuky).

 

 

 

II. Činnost školní družiny Činnost školní družiny se řídí týdenním plánem, který navazuje na roční plán. Plány jsou vyvěšeny na hlavních  nástěnkách školní družiny- u vstupních dveří ŠD. Týdenní plán se dělí na volnou a řízenou činnost.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Po příchodu do ŠD jsou žáci seznámeni s náplní dne, následuje volná činnost.

 2. Bez souhlasu vychovatelky žáci nesmí opouštět prostory  v nichž probíhá odpolední činnost školní družiny..

 3. Žáci své chování přizpůsobují požadavkům vychovatelky, nepoškozují majetek školy, uklízejí po sobě.

 4. Při činnosti se chovají tak, aby nepoškozovali zdraví své a svých spolužáků

 5. Vychovatel ani škola neodpovídá za ztráty a zničení věcí, které si žák přinesl z domu a nepotřebuje je k dané činnosti ve školní družině. Je zakázáno nosit ostré předměty a jiné věci, které mají charakter zbraní, nebo mohou být jinak nebezpečné.

 6. Žáci používají vhodnou obuv a oděv ( náhradní). Vychovatelka nezodpovídá za poškození oděvu.

 7. Žák odchází z družiny na základě údajů uvedených na přihlášce, pokud dojde ke změně, je nutné písemné nebo osobní oznámení zákonného zástupce.

 8. Po odchodu ze školní družiny zodpovídá za žáka zákonný zástupce.

 9. Zákonný zástupce je povinen včas platit poplatek za školní družinu, popř. podávat žádost týkající se osvobození za platbu ve školní družině.

 

V Kopřivnici dne 30. 8. 2018                                                 

 

 

 

Mgr. Vlasta Geryková

 

ředitelka školy