Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Režim a chování žáků ve školní družině

 

Školní družina při Základní škole  Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace

 

 

I. Provoz školní družiny

 

Ranní provoz

Probíhá ve školní družině v budově základní školy, oddělení 1 od 6:50-8:00 hodin.

V 7:50 hodin přecházejí děti do svých tříd.

 

Odpolední provoz

Doba provozu: 11:40 - 16:00, oddělení školní družiny 1,2.

 

Ukončení výuky v 11:40 :

Po ukončení výuky jsou žáci předáni vychovatelkám školní družiny. Před převodem na oběd jsou využívány prostory školní družiny, tělocvična základní školy, zahrada - podle počasí - spontánní činnost.

Stravování dětí  – zajišťují vychovatelky ve 12:35 odchod žáků MŠ a ZŠ speciální Motýlek, Kopřivnice.

Po odstravování převod žáků zpět do příslušného oddělení školní družiny základní školy.

 

Ukončení výuky ve 12:35:

Po ukončení výuky jsou žáci předáni vychovatelkám, popř. asistentkám školní družiny. 

Stravování dětí – zajišťují vychovatelky, asistentky. Ve 12:35 odchod žáků MŠ a ZŠ speciální Motýlek, Kopřivnice. 

Po odstravování převod žáků zpět do příslušného oddělení školní družiny základní školy.

Převod ze ZŠ do jídelny MŠ a ZŠ Motýlek – na základě rozpisu služeb. V době nepřítomnosti určené vychovatelky dle rozpisu služeb je určen k převodu dětí zástup vedoucí vychovatelkou a to na základě domluvy s vedením školy.

Převody žáků mezi družinou a MŠ , ZŠ Motýlek probíhají za dodržení všech bezpečnostních podmínek. Děti jsou upozorněny na dodržování bezpečnosti a chování vždy před samotným převodem. Převod zajišťují dvě dozorující osoby.Při ukončení výuky všech žáků je dozor posílen ( např. změna v rozvrhu, zkrácení výuky).

 

II. Činnost školní družiny Činnost školní družiny se řídí týdenním plánem, který navazuje na plány měsíční. Plány jsou vyvěšeny na hlavních nástěnkách školní družiny- u vstupních dveří ŠD, dále v učebnách školní družiny. Týdenní plán se dělí na volnou a řízenou činnost.

 

1.      Po příchodu do ŠD jsou žáci seznámeni s náplní dne, následuje volná činnost.

2.      Bez souhlasu vychovatelky žáci nesmí opouštět prostory ŠD.

3.      Žáci své chování přizpůsobují požadavkům vychovatelky, nepoškozují majetek ŠD, uklízejí po sobě.

4.      Při činnosti se chovají tak, aby nepoškozovali zdraví své a svých spolužáků

5.      Je dodržován pitný režim.

6.   Vychovatel ani škola neodpovídá za ztráty a zničení věcí, které si žák přinesl z domu a nepotřebuje
je k dané činnosti ve školní družině. Je zakázáno nosit ostré předměty a jiné věci, které mají charakter zbraní, nebo mohou být jinak nebezpečné.

7.      Žáci používají vhodnou obuv a oděv (náhradní). Vychovatelka nezodpovídá za poškození oděvu.

8.   Žák odchází z družiny na základě údajů uvedených na přihlášce, pokud dojde ke změně, je nutné písemné nebo osobní oznámení zákonného zástupce.

9.      Po odchodu ze školní družiny zodpovídá za žáka zákonný zástupce.

10.  Zákonný zástupce je povinen včas platit poplatek za školní družinu, popř. podávat žádost týkající
se osvobození za platbu ve školní družině.

 

 

V Kopřivnici dne 25.8.2017                                                   

 

 

Mgr. Vlasta Geryková 

ředitelka školy