Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

ŠD 2018 - 2019

 

 

Školní družina při Základní škole Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace,telefon :  škola 555 502 955, 733 616 654e-mail: skola@zsbayera.cz

 

Předběžné INFORMACE  ŠKOLNÍ  DRUŽINY – školní rok 2018/2019 

 

Jak přihlásit dítě do školní družiny

Vyzvednout si zápisní lístek (přihlášku)  ve školní družině (pokud nedojde k předání zápisního lístku jinou formou)                                                                                                                                                             

Zápisní lístek do ŠD je závazný po celý školní rok !

 

V případě vyššího počtu zájemců o školní družinu budou upřednostněni žáci

(Kritéria pro přijetí žáků do ŠD ze dne 1. 9. 2017 ) :                                                        

Kritéria přijetí žáka do školní družiny stanoví ředitelka školy s tím, že vychází z následujících principů: zaměstnanost obou rodičů,  žáci z neúplných  rodin, dojíždějící - s jiným místem bydliště než Kopřivnice, celotýdenní docházka v plném režimu, docházka sourozenců  přijatých na základní školu.                                                                                                                                                

Odhláška ze školní družiny

(Kritéria pro odhlášku žáků ze ŠD ze dne 1. 9. 2017)                                                                                                                            Odhláška ze školní družiny musí proběhnout vždy písemně ze strany zákonného zástupce a být projednána s vedoucí vychovatelkou. Důvod k odhlášení:  nástup zákonného zástupce na MD, ztráta zaměstnání, změna bydliště žák, přestup na jinou základní školu, zdravotní důvody žáka   ( doloženo lékařským potvrzením). Platba za pobyt ve školní družině na základě písemné odhlášky zákonného zástupce může být vrácená po schválení ředitelky školy:změna bydliště žáka, přestup na jinou základní školu, zdravotní důvody žáka, které nedovolují docházku do ŠD ( doloženo lékařským potvrzením), ztráta zaměstnání zákonného zástupce,nástup zákonného zástupce na MD.                                                              

3.Vyloučení žáka ze školní družiny :

 

O vyloučení žáka/žákyně ze školní družiny rozhoduje ředitelka školy ( § 31 odst. 2 školského    zákona )

 

Důvod k vyloučení:  žák /žákyně soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek,  žák/žákyně ohrožuje bezpečnost a zdraví ostatních , žák/žákyně  poruší povinnosti školského zákona, Vnitřní řád školní družiny.                                                                                                                                                                                                                                                         

 

V případě rozhodnutí o vyloučení žáka ze ŠD bude neprodleně informován zákonný zástupce a o vyloučení bude proveden písemný zápis s řádným vysvětlením.

 

4. Provoz školní družiny

 

ŠD má 3 oddělení. Oddělení ŠD se nachází v budově základní školy.
Ranní provoz :   6:00 - 8.00 hodin       

Odpolední provoz   : 11.40 - 16.00 hodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Po ukončení vyučování jsou žáci předáni vychovatelkám, asistentkám školní družiny. Stravování probíhá v MŠ a ŽŠ Motýlek. Žáci jsou na stravování převáděni ze Základní školy Floriána Bayera  ve 12:35 ( ukončení výuky v 11:40, ukončení výuky ve 12:25), po odstravování přecházejí zpět na základní školu a to za dodržení bezpečnostních podmínek a za dozoru vychovatelek asistentek školní družiny.  Žáci, kteří ukončí výuku později - stravování za dozoru pedagogů. Po odstravování přicházejí žáci zpět do školní družiny za doprovodu pedagoga.                                                                                    

 

5. Lokalizace školní družiny

V budově základní školy se nacházejí tři oddělení školní družiny  v prvním a druhém  podlaží základní školy. Oddělení jsou zařazeny v kmenových třídách základní školy. 

V suterénu budovy se nacházejí šatny.                                                                                                                 

 

6. Platba školní družiny

Platba za pobyt ve ŠD činí 50 Kč měsíčně za každé dítě a musí být zaplaceno vždy do uvedených termínů . Termíny plateb:měsíčně - vždy do 20 dne v měsíci - 50 Kč, čtvrtletně: září - prosinec (do 20.9.2018)- 200 Kč, leden - březen ( do 20.1.2019)- 150 Kč, duben - červen 2019 ( do 20.4.2019)- 150 Kč.

 

Školné lze uhradit i jednorázově na celý školní rok (500 Kč)- do 20.9.2018.Podmínky úplaty  - platba v hotovosti: Platba za pobyt ve školní družině činí 50 Kč měsíčně za každé dítě a musí být zaplacena dle vypsaných termínů. Tyto termíny se týkají i podání žádosti o osvobození plateb za školní družinu.

 

Pokud za dítě není úplata uhrazena, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.                                                                                                                                                            

 

 

 

Osvobození plateb za školní družinu: 

Zákonný zástupce podá písemnou žádost na předepsaném tiskopise společně s přílohami, které prokazují důvod  snížení či osvobození za úplatu ve školní družině a to v uvedeném termínu pro platbu vedoucí vychovatelce (termín za měsíc září je stanoven na 20.9.2018). Ta následně předá Žádost o prominutí, snížení úplaty  s požadovanými přílohami ředitelce školy. Ředitelka školy vydá zákonnému zástupci vyrozumění týkající se žádosti o prominutí, snížení úplaty za školní družinu. Vyrozumění se vydává na celý školní rok. Zákonný zástupce je povinen každý měsíc, konkrétně do 20 dne v měsíci, doložit přílohy, na kterých bude uvedeno, že podmínky pro prominutí, snížení úplaty stále trvají. V případě, že zákonný zástupce tuto povinnost nesplní, bude vyrozuměn a je povinen uhradit úplatu za školní družinu v plné výši a to od doby, kdy pominou důvody k prominutí, snížení úplaty ve školní družině.      

 

7. Odchod a vyzvedávání dětí ze ŠD

Ze školní družiny děti odcházejí podle časového údaje určeného rodiči, který je uveden na zápisním lístku. Na zápisním lístku musí být kromě hodiny odchodu napsáno, kdo bude dítě ze školní družiny odvádět nebo zda dítě bude odcházet samo bez doprovodu. Jakékoliv změny v docházce zákonný zástupce sdělí písemně. Pokud bude vyzvedávat dítě ze školní družiny zástupce rodičů mladší 18 let, musí podepsat písemný souhlas zákonných zástupců o svém zplnomocnění k převzetí dítěte (uvedeno na zápisním lístku). Od doby převzetí přebírá zákonný zástupce za své dítě plnou odpovědnost.

 

U p o z o r n ě n í:

Odchod dítěte nelze povolit na základě telefonické omluvy! Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné do 13.30 hodin, pak až po 15.00 hodině.  V této době probíhá ve ŠD hlavní činnost. Aktivity soustředěné v hlavní činnosti mnohdy probíhají mimo budovu ŠD. V případě, že odchod dítěte je v uvedenou dobu nevyhnutelný, je třeba informovat o odchodu - v časovém předstihu - vychovatelku příslušného oddělení. Ta zajistí, pokud to bude možné, pobyt v jiném oddělení ŠD a zákonného zástupce s touto skutečností seznámí.

 

Pokud bude požadovat zákonný zástupce příchod dítěte do školní družiny např. po ukončení mimoškolních aktivit mimo školní družinu ( dítě odejde ze školní družiny a následně se vrátí) -  je povinen sledovat týdenní plán oddělení, ve kterém je dítě umístěno. Ne vždy bude příchod dítěte do školní družiny možný - aktivity oddělení mohou probíhat mimo budovu ŠD. Za bezpečnost dítěte a to po dobu odchodu ze ŠD až do příchodu zpět zodpovídá zákonný zástupce. Vychovatelky školní družiny neručí v době nepřítomnosti za bezpečnost dětí, nezodpovídají za návrat dětí z mimoškolních aktivit.

 

Vyzvedávání dětí : Zákonný zástupce či jiná osoba, která dítě ze ŠD vyzvedává, zazvoní na příslušný zvonek školní družiny, který je  umístěný  u hlavního vchodu základní školy. Po ohlášení si může dítě vyzvednout přímo v příslušném oddělení nebo na dítě počkat u hlavního vchodu a popř. doprovodit

 

dítě do šatny. Z bezpečnostních důvodů není možné, aby zákonný zástupce či jiná pověřená osoba s vyzvednutím dítěte, nechával  při vstupu hlavní vchod budovy základní školy otevřený. Odchod bude  umožněn vychovatelkou, asistentkou školní družiny .

 

UPOZORNĚNÍ: OD 14:45 SE VŠECHNY DĚTI PŘESOUVAJÍ DO PRVNÍHO  ODDĚLENÍ !        

Dítě musí být poučeno rodiči, že nesmí odejít ze ŠD s cizí osobou! Postup vychovatelky při nevyzvednutí dítěte.

V případě, že si zákonný zástupce nevyzvedne dítě v provozní době ŠD dle časového údaje uvedeného na zápisním lístku, bude dítě zařazeno do odpolední činnosti ve ŠD. Pokud dítě nebude vyzvednuto po skončení provozní doby ŠD - do 16:00 hodin, bude zákonný zástupce informován telefonicky vychovatelkou vykonávající službu. V případě, že nebude možnost sdělení této skutečnosti zákonnému zástupci, bude předáno dítě pracovnici sociálního odboru péče o dítě. V případě, že není možno dítě předat uvedeným způsobem, kontaktuje vychovatelka městskou policii. Vychovatelka v těchto případech informuje vedoucí vychovatelku a ta informuje vedení školy.

 

8. Pravidla styku s rodiči (se zákonnými zástupci) dětí

Zákonný zástupce (rodič) má možnost denní konzultace s vychovatelkou v době provozu školní družiny.Veškeré informace o provozu, činnosti ŠD, plánovaných akcích  budou vyvěšeny na nástěnce  ŠD, dále budou informace o příp. změnách ve ŠD předávány  písemnou formou .  Doporučujeme sledovat uvedené plány  (činnost mimo budovu ŠD, uvedené aktivity - vhodné oblečení apod.).