Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Úplata za školní družinu za rok 2019/2020

 

Školní družina při Základní škole  Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace

 

Úplata za školní družinu – školní rok 2019/2020

 

 

 

 

Ředitelkou školy byla stanovena  platba za pobyt ve školní družině ve výši 50 Kč měsíčně za každého žáka. Částka 50 Kč musí být uhrazena ze strany zákonného zástupce vždy do 20. dne v měsíci.

 

 

 

Platbu za školní družinu lze provést i jednorázově na celý školní rok ve výši 500 Kč, na  daný měsíc ve výši 50 Kč, dále pak na jednotlivá čtvrtletí ( splatnost vždy do 20. dne v měsíci):

 

září - prosinec  200 Kč   ( splatnost do 20.9.2019)                                                                                                                                                                 

leden - březen  150 Kč   ( splatnost do 20. 1. 2020)                                                                                                                                                                    

 duben - červen 150 Kč   ( splatnost do 20. 4. 2020)

 

 

 

Termíny plateb za pobyt ve školní družině jsou - v časovém předstihu- vyvěšeny na hlavní nástěnce  a jsou prováděny v hotovosti vedoucí vychovatelce. Vedoucí vychovatelka zákonné zástupce upozorní o termínu jednotlivých plateb za školní družinu i písemnou formou.

 

Většina žáků, kteří navštěvují školní družinu, jsou z rodin se sociálním znevýhodněním. Zákonný zástupce těchto žáků může být od platby za školní družinu osvobozen či platba za školní družinu může být snížena  (74/2005 Sb., Vyhláška o zájmovém vzdělávání , § 11, odst. 3, odst.4) .

 

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

 

  • žák nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

  • žákovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

  • žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

 

 

 

Dále může být úplata snížena

 

 

 

  • žákům, kteří se účastní více než dvou činností daného školského zařízení,

  • žákům, kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech daného školského zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

Zákonný zástupce podá písemnou žádost na předepsaném tiskopise společně s přílohami, které prokazují důvod  snížení či osvobození za úplatu ve školní družině a to v uvedeném termínu pro platbu vedoucí vychovatelce. Ta následně předá Žádost o prominutí, snížení úplaty  s požadovanými přílohami ředitelce školy . Ředitelka školy vydá zákonnému zástupci vyrozumění týkající se žádosti o prominutí, snížení úplaty za školní družinu. Vyrozumění se vydává na celý školní rok. Zákonný zástupce je povinen každý měsíc doložit přílohy, na kterých bude uvedeno, že podmínky pro prominutí, snížení úplaty stále trvají. V případě, že zákonný zástupce tuto povinnost nesplní, bude písemně vyrozuměn a je povinen uhradit úplatu za školní družinu v plné výši a to od doby, kdy pominou důvody k prominutí, snížení úplaty ve školní družině.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vlasta Geryková

 

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

V Kopřivnici dne 28.8.2019