Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Roční plán EVVO

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 

 

1. Budeme vytvářet program ekologické a environmentální výchovy školy dle podmínek školy, dle kritérií a obsahu projektu Ekoškola (Tereza Praha) směřující k opětovné obhajobě mezinárodního titulu, dále dle schopností, možností žáků, specializace školy a zaměření školy. 

 

2. Ve spolupráci s odborem životního prostředí města a okresu budeme ve vzájemné spolupráci organizovat akce ke Dni Země, účastnit se jich a prezentovat činnost školy.

 

3. Ve školním roce 2017/2018 bude realizován projekt „TI PŘÍRODĚ – PŘÍRODA DĚTEM – naučná ekostezka k monitoringu životního prostředí v okolí školy. Projekt byl schválen a podpořen Moravskoslezským krajem ve výši 50.000,-Kč a s dalším vlastním podílem školy ve výši 19.000,-Kč. Cílem projektu je vybudování naučné vzdělávací přírodovědné a ekologické stezky pro podporu realizace badatelsky orientovaného vyučování a školních projektů zaměřených na monitoring životního prostředí v prostorách školní zahrady a okolí školy a na další zajímavé a netradiční environmentální aktivity pro žáky školy. 

 

4. V rámci projektu „DÉTI PŘÍRODĚ – PŘÍRODA DĚTEM proběhne i ekologická konference s prezentací výsledků monitoringu životního prostředí i celého projektu.                                   

 

5. V součinnosti žáků a pedagogů bude, i v rámci výše uvedeného projektu, prováděna péče o pěkný vzhled školy a jejího prostředí, květinová výzdoba školy, vytvoření naučné vzdělávací přírodovědné ekostezkyv prostorech školní zahrady, péče o plochy ve městě a přírodním okolí města – akce ke Dni Země- čištění zeleně ve městě a okolí, osázení školní zahrady a pozemku květinami, keři, zeleninou atd. 

  

6. Části výuky budeme přesouvat do terénu z budovy školy do zahrady, do přírodního prostředí, na čerstvý vzduch, do okolí, do praxe v případě příznivého počasí ve vhodných předmětech /JČ, Prv, Vlast., Přírodopis, Pv-pěst.práce, Z, F, Ch, projektové dny – měření, pokusy, výzkumy, praktická cvičení / - mezipředmětové vztahy 

 

7. Budeme se zapojovat do projektů, soutěží, kampaní a akcí podporujících environmentální vědomí a vzdělávání.

 

8. Budeme vytvářet vlastní environmentální projekty školy.

 

9. Budeme nadále naplňovat a rozšiřovat vytvořený Ekokodex školy dle kritérií projektu Ekoškola, zahrneme ho v co nejvyšší míře do života školy a povedeme žáky k pochopení jeho významu a dodržování – bude zahrnovat nejen ekologické zásady, ale rozšíříme ho i o etické a vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými.

Uspořádáme ve školním roce ekologické projektové dny se zapojením celé školy                                 doenvironmentálních aktivit.

 

10. Zapojíme se do vyhlášených sběrových soutěží. Budeme dále pravidelně třídit i další odpady – papír, sklo, tetrapakové obaly, plasty, plastové láhve, organický odpad a další dle možností školy.

 

11. Zorganizujeme pohybově ozdravný režim, pitný režim, plavecký výcvik, tělovýchovné chvilky, kinestetický (pohybový) učební styl ve výuce, prevenci závislostí na návykových látkách, výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu (viz Minimální preventivní program a Školní preventivní strategie a vhodné projekty).

 

12. Budeme se snažit v co nejvyšší možné míře podílet dle možností žáků a podmínek školy na šetření energiemi ve škole (topení, voda, elektřina, materiály – viz plán činnosti v projektu Ekoškola ).

 

13. Provedeme monitoring životního prostředí v okolí školy( voda, vzduch, vítr, srážky, půda teplota atd.) prostřednictvím badatelsky orientovaného vyučování a pravidelnými, systematickými měřeními žáků pomocí zakoupených měřicích souprav a stavebnic

 

14. Škola bude umožňovat a vytvářet podmínky pro odborný růst svých zaměstnanců v oblasti environmentální výchovy – odborné cyklické semináře SLUŇÁKOV Olomouc, ALCEDO Vsetín, semináře Tereza Praha, kurzy KVIC Nový Jičín s ekologickou tematikou, účast pedagogů a ředitelky školy na ekologických konferencích – viz přehledy DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) 

  

15. Ekologickou a environmentální výchovu a činnost bude škola v co nejvyšší míře propagovat na veřejnosti, rodičům, dětem a pedagogům ostatních škol města formou výstav z projektů, nástěnek, přehledů, fotografií, sdělovacích prostředků / tisk, televize/, třídních schůzek, sponzorů, prezentace zřizovateli školy a Městu Kopřivnice. Zveřejní výsledky projektů, akcí, soutěží, akcí ke Dni Země kampaní mezi dospělými i dětmi.

 

Update cookies preferences