Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Kritéria pro přijetí, odhlášku, vyloučení žáka/žákyně

Školní družina při Základní škole  Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace

 

 

Školní družina přijímá žáky k docházce v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění novel, vyhláškou 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání a to do naplnění kapacity školského zařízení.

Kapacita : 58 žáků

Datum: 31.8.2018

 

Úplata za školní rok 2018/2019:

Platbu za školní družinu lze provést i jednorázově na celý školní rok ve výši 500 Kč, na daný měsíc ve výši 50 Kč,

dále pak na jednotlivá čtvrtletí ( splatnost vždy do 20. dne v měsíci ):

září - prosinec:  200 Kč  ( splatnost do 20.9. v roce )

leden - březen:  150 Kč  ( splatnost do 20.1. v roce )

duben - červen:  150 Kč ( splatnost do 20.4. v roce )1. Přihlášení žáka/ žákyně: 

Žáka/žákyni do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním vyplněného zápisového lístku (přihlášky) s uvedením rozsahem docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Přihlášku eviduje vychovatelka příslušného oddělení školní družiny.

 

Kritéria přijetí žáka do školní družiny stanoví ředitelka školy s tím, že vychází z následujících principů:

 

 • zaměstnanost obou rodičů
 • žáci z neúplných rodin
 • dojíždějící - s jiným místem bydliště než Kopřivnice
 • celotýdenní docházka v plném režimu
 • docházka sourozenců přijatých na základní školu

 

Činnost školní družiny je určena pro věkově smíšený kolektiv a přednostně - v případě vysokého počtu žáků - pro děti zaměstnaných zákonných zástupců.

 

Zápisní lístek do ŠD je závazný po celý školní rok.

 

2. Jak přihlásit dítě do školní družiny : 

 • zápisní lístky jsou předány první školní den nově nastupujícím žákům, dále jsou předány žákům vyšších ročníků, jejichž zákonný zástupce projevil zájem o pravidelnou docházku do školní družiny
 • vyzvednout  zápisní lístek lze i ve školní družině u kterékoliv z vychovatelek
 • řádně jej vyplnit včetně osob, které budou dítě vyzvedávat  
 • vyplnit odchod dítěte (S samo, D doprovod)
 • upozornit na zdravotní stav nebo jiný handicap dítěte

 

3. Přijetí účastníka do školní družiny 

 • o přijetí žáka / žákyně k činnosti školní družiny  se rozhoduje ředitelka školy  na základě písemné přihlášky a to  podle kritérií pro přijetí. Součástí přihlášky k činnosti družiny je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka/žákyně  z družiny. 
 • zařazení žáků do jednotlivých oddělení školní družiny je zákonný zástupce informován písemnou formou ( číselné označení oddělení ŠD, jméno vychovatelky, lokalita).

 

 4. Odhláška ze školní družiny: 

Odhláška ze školní družiny musí proběhnout vždy písemně ze strany zákonného zástupce a být projednána s vedoucí vychovatelkou. 

Důvod k odhlášení:  

 • nástup zákonného zástupce na MD
 • ztráta zaměstnání   
 • změna bydliště žáka
 • přestup na jinou základní školu
 • zdravotní důvody žáka (doloženo lékařským potvrzením)

 

Platba za pobyt ve školní družině na základě písemné odhlášky zákonného zástupce může být vrácená
po schválení ředitelky školy:

 

 • změna bydliště žáka
 • přestup na jinou základní školu
 • zdravotní důvody žáka, které nedovolují docházku do ŠD (doloženo lékařským potvrzením)
 • ztráta zaměstnání zákonného zástupce
 • nástup zákonného zástupce na MD

 

3.Vyloučení žáka ze školní družiny : 

O vyloučení žáka/žákyně ze školní družiny rozhoduje ředitelka školy ( § 31 odst. 2 školského zákona)

 

Důvod k vyloučení: 

 • žák /žákyněsoustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek
 • žák/žákyně ohrožuje bezpečnost a zdraví ostatních
 • žák/žákyně  poruší povinnosti školského zákona, Vnitřní řád školní družiny

 

 

V případě rozhodnutí o vyloučení žáka ze ŠD bude neprodleně informován zákonný zástupce
a o vyloučení bude proveden písemný zápis s řádným vysvětlením.

 

V Kopřivnici dne 1. 9. 2017

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

 

 

Update cookies preferences