Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Přehled aktivit - šk. rok 2022/2023

 

Aktivity za školní rok 2022/2023

 

Škola je držitelkou mezinárodního prestižního titulu EKOŠKOLA (Ecoschool) za mimořádné environmentální a ekologické aktivity v oblasti výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

 

Environmentální výchova je proto jednou z hlavních profilací školy (vedle výchovy multikulturní a etické).

Ve školním vzdělávacím programu „Učíme se pro život“ máme k naplňování průřezového tématu Environmentální výchova zaveden samostatný předmět Ochrana životního prostředí s časovou dotací 1 hod. týdně v 8. p. r.

 

Ve školním roce 2022/2023 proto škola nadále pokračovala v zapojení do mezinárodního projektu EKOŠKOLA (Ecoschool) a v realizaci environmentálních aktivit v oblastech VODA, PROSTŘEDÍ ŠKOLY, ENERGIE, ODPADY.

 

Environmentální výchovy byla, mimo jiné možnosti – on line aktivity i prezenční akce, realizována především na nově vybudované přírodní a výukové zahradě „U  FLORIÁNKA“ (dotační program Státního fondu životního prostředí)

Využití „Přírodní a výukové zahrady „U Floriánka“ - vybudování přírodních a výukových stanovišť v prostorech školní zahrady, která slouží žákům, pedagogům, rodičům školy, případně i žákům ostatních škol města a partnerských škol Moravskoslezského kraje ke společnému vzdělávání, praktickému pozorování přírodních zákonitostí v průběhu ročních období, k rozvoji vztahu žáků k přírodě, ochraně životního prostředí a environmentální udržitelnosti.

Zajímavými netradičními vybudovanými stanovišti, kterými jsou např. hmatový chodník, logopedické výukové panely, bylinná spirála, kompostéry, vyvýšené záhony, ježkovník, broukoviště, montážní stůl pro pokusy a experimenty, dřevěné pódium pro vystoupení žáků při zahradních setkáváních, naučné panely rostlin, živočichů, stromů a mnohá další tak došlo k systematickému propojení teoretické výuky environmentálních témat v předmětech uvnitř školy s konkrétními praktickými činnostmi prováděnými v prostorech školní zahrady.

Zahrada byla využívána především pro realizaci venkovních aktivit se žáky a k realizaci projektu „Učíme se venku“ podporovaného MŠMT – výukové a vzdělávací aktivity (M,ČJ, Vl, Př, Přírodopis, VV, OŽP, PV apod.) ve venkovním prostředí, ale i k pohybovým aktivitám všeho druhu.

Další aktivity a projekty v oblasti EVVO:

 

Proběhl Týden globálního vzdělávání ve škole (14. – 18. 11. 2022), kdy byly do výuky vhodných předmětů všech tříd zařazovány nové poznatky, informace, projektové aktivity a činnosti z oblasti globální a rozvojové výchovy. Žáci 8. a 9. roč. absolvovali se svými vyučujícími výukové lekce „Energie pro život“ a na toto téma zpracovali i digitální výstup ve formě powerpointové prezentace, která byla zaslána do ARPOKU Olomouc.

 

Účast žáků 8. - 9. roč. v panelové diskuzi „Jak vy/tvořit udržitelný svět“ (ARPOK Olomouc) –  on line panel s odborníky a praktickými příklady zkušeností škol a organizací. Žáci se mohli této online konference zúčastnit za účast a zapojení do Týdne globálního vzdělávání jako jedna ze 12 škol Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

 

Filmová kavárna – Festiválek – téma „Změňme klima“ – promítání dokumentů pro žáky, rodiče i veřejnost z celostátní konference Ekoškoly. Součástí akce byla i prezentace Fair Trade (Spravedlivý obchod), fairtradové občerstvení, výstavka fairtradových potravin, rukodělných výrobků i výrobků z odpadových materiálů.

 

Den Země – environmentální aktivity ve vyučovacích hodinách, projekty ve třídách, venku, na školní zahradě

 

„Tonda obal na cestách“ – vzdělávací program pro žáky 1. a 2. stupně o odpadovém hospodářství, třídění, využití i dalším zpracování odpadů.

 

Projektový den „ŽIVOT SE PSEM NENÍ POD PSA“ – proběhl v rámci projektu „Společně to zvládneme III“ (OP VVV-Šablony III)- vyprávění o životě se psy, o jejich výcviku, soutěžích, chovu a o všem, co život se smečkou psů přináší s praktickými ukázkami i následnou canisterapií pro žáky.

 

„Tanzánie – Divoké srdce Afriky“- dokumentární filmové představení o životě, fauně a flóře Tanzánie s následnou besedou s cestovateli v rámci projektu SVĚT.

 

Zapojení do celostátní akce „UKLIĎME ČESKO“ – celoškolní akce všech tříd s názvem „Ukliďme přírodu v okolí Kopřivnice“ – čištění vybraných lokalit Kopřivnice a okolí od odpadů s jejich přinesením ke škole a ekologickou likvidací sběru dle druhů odpadů. Celkem bylo nasbíráno 65 kg odpadů.

 

„Po stopách obyvatel hukvaldské obory“-  žáci 1. – 3. ročníku se v Hukvaldském biskupském environmentálním resortu zúčastnili terénního programu

 

„Kopřivnická EKOLOGIÁDA“ – zapojení družstva naší školy do soutěže škol města Kopřivnice s ekologicko-pohybovou tematikou.

 

Pokračování v zapojení pedagogů a žáků školy do mezinárodního projektu „SVĚTOVÁ ŠKOLA“(Člověk v tísni Praha), jehož aktivity jsou cíleně a systematicky propojeny s tématy environmentální výchovy a Ekoškoly. Cílem tohoto projektu bylo tedy nadále zařazování témat globálního rozvojového vzdělávání a spolupráce, environmentální udržitelnosti do ŠVP, pořádání vzdělávacích, informačních a osvětových školních, místních akcí, besed, programů.

 

„Zdravíčko 2023 – Mezinárodní seznamka“ - okresní vědomostně dovednostní soutěž pořádaná naší školou pro 4 členná družstva škol města i okresu. Byla zaměřena na oblast globální výchovy, výchovy ke zdraví i etické výchovy. Akce byla pořádána i v rámci projektu Světová škola, jehož mezinárodním titulem je škola držitelkou a v tomto školním roce jsme titul i díky této osvětové akci obhájili.

Na šesti stanovištích se soutěžilo v tvorbě vlajky z předložených zdravých surovin, v tvorbě zajímavého účesu z vylosovaného světadílu, kultury či etnika světa, v praktických znalostech poskytování 1. pomoci, v péči o dítě (oblékání, přebalení, koupání, příprava výživy), v prevenci rizikového chování (správné řešení zadané situace) a v pohybových hrách dětí celého světa. 

Součástí byla i doprovodná soutěž škol „Mezinárodní mňamka“ – slané i sladké dobroty inspirované  mezinárodními recepty a dále blok „Seznamte se s Fair trade“ – žáci školy prezentovali co je Fair trade – Spravedlivý obchod, přítomní žáci i pedagogové shlédli výstavky fairtradových potravin, výrobků, vzdělávacích materiálů, ale nejvíce zaujaly ochutnávky čajů, kávy, čokolády, bonbonů, sušenek, fairtradových perníčků a dalších. Přítomní si vypsali i test o Fair trade a 10 vylosovaných účastníků mělo radost z fairtradových balíčků.

 

Další průběžné aktivity v oblasti EVVO:


- péče o pokojové rostliny
- péče o akvárium, terárium ve třídách
- péče o vybudované vrbové teepee na školní zahradě
- péče o školní zahradu, školní ovocné keře (maliníky, ostružiníky) a stromy

- pěstování ovoce, zeleniny, bylinek na vyvýšených záhonech školní zahrady

- pozorování zahnízdění v ptačích budkách na školní zahradě – Přírodovědní detektivové, výsev kukuřice a slunečnic – potrava pro zimní přikrmování ptáků
- zapojení sledování filmů s EVVO tématikou do výuky

- řešení EVVO témat ve výuce
- třídění odpadů ve škole (papír, plast, bioodpad, nebezpečný odpad)

Škola je rovněž dlouhodobě zapojena do projektu“ LES VE ŠKOLE- ŠKOLA V LESE“ (Tereza Praha) – poznávání a ochrana lesa, výchovně vzdělávací a praktické aktivity.

 

Zapojení do sběrových soutěží – pravidelné třídění odpadů ve škole, sběr vysloužilých elektrospotřebičů, baterií ve škole, doprovodné soutěže, výukové vzdělávací aktivity na dané téma Třídění odpadů, on line panelová diskuze pro žáky „Jak vy/tvořit udržitelný svět“ - Týden globálního vzdělávání

 

Škola využívá v oblasti EVVO velké množství kvalitních výukových materiálů, knih, encyklopedií,

pomůcek, solárních hraček, stavebnic, modelů obnovitelných zdrojů energie, meteostanic, sad pro pokusy získaných z nejrůznějších projektů.

 

Škola je dlouhodobě zapojena do sítě škol M.R.K.E.V.  a odebíráme časopis BEDRNÍK.

 

Ve škole je ustanoven koordinátor environmentálního vzdělávání a výchovy, který má absolvováno specializační studium EVVO.

 

Byl rovněž zpracován dlouhodobý program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jehož každoroční realizační část je upravována a doplňována dle plánu akcí, zkušeností, nabídek institucí a organizací, projektů zpracovaných školou.

 

       

       

       

        

 

         

 

         

 

        

 

       

 

      

 

 

 

 

 

Update cookies preferences