Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

 

 

Loučíme se se školním rokem


Všechny děti naší školy intenzivně nacvičovaly tanec Jerusalema, který je spojován s nelehkou situací Covid19. Akce byla překvapením pro paní ředitelku Vlastu Gerykovou, jako vyjadření velkého díky.

 

      

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním

roce 2020/2021 zde:

PŘÍLOHA

 

 

 Zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2021/2022                      

           v termínu 15. - 22. dubna 2021

 

Zápis do 1. tříd ZŠ k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v měsíci dubnu, stejně jako v loňském roce, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Pokyny k doručení žádosti o přijetí do 1. roč. ve školním roce 2021/2022

Přihlášku – žádost o přijetí a zápisní list je možné doručit následujícími způsoby:

A) do datové schránky školy bxvgmmw,
B) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) skola@zsbayera.cz,
C) poštou, na adresu školy ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, 741 21
D) osobní podání ve škole v termínu 5 pracovních dnů v měsíci dubnu tj. 15. 4. 2021–22. 4. 2021 vždy od 8,00 hod. – 16,00 hod.

V případě, že nebudete využívat možnosti A, B, C, dostaví se zákonný zástupce k sepsání a podání žádosti osobně do školy v určený den a hodinu na základě předchozí telefonické nebo emailové domluvy se školou (tel: 555 502 955,  Mob: 733 616 654,  email: skola@zsbayera.cz)

Termín pro podání žádosti je tedy od 15. dubna 2021 do 22. dubna 2021 včetně.
Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházky bude vyvěšen na webových stránkách školy a na budově školy nejpozději dne 6. května 2021.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte vedení školy.

K žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit dvě doporučení – potřebné stanovisko poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) a ošetřujícího dětského lékaře. V případě, že nemáte tato potřebná doporučení vyřízena, bude správní řízení přerušeno na nezbytně nutnou dobu. Teprve po dodání tiskopisů, bude rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky.

žádost o přijetí do ZŠ, zápisní list do ZŠ, žádost o odklad PŠD – v přiložených přílohách

Přihlašování nových i stávajících žáků do školní družiny bude řešeno telefonicky vychovatelkami školní družiny.

Jelikož nemohl proběhnout tradiční Den otevřených dveří, budou mít možnost se nově přijaté děti se svými rodiči seznámit se školou na společném setkání, které chystáme v měsíci červnu. Těšíme se na všechny nové žáčky v naší škole!

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

PŘÍLOHY:

Žádost o přijetí

Zápisní list do ZŠ

Žádost o odklad

Desatero budoucího prvňáčka

 

 

Zájemci  z řad rodičů o informační online schůzku, případnou individuální konzultaci nebo individuální návštěvu školy napište, prosím, na email školy: skola@zsbayera.cz  s uvedením Vašeho kontaktu, abychom Vám mohli zaslat odkaz na online schůzku či domluvit termín individuální konzultace. Můžete využít i telefonní kontakt.
Odkaz na online schůzku s vyučujícím pedagogem Montessori třídy a s vedením školy, která se koná 19. 3. 2021 od 16,00 hod. bude umístěn i na webových stránkách školy v pátek 12.3. 2021.
Bližší informace k zápisu do naší školy budou umístěny na těchto webových stránkách školy v dostatečném předstihu.

Pro zájemce uvádíme odkaz na článek o naší škole a o Montessori třídě, který bude ke shlédnutí v elektronické podobě Moravskoslezského deníku ve dnech 8. 3. - 14. 3. 2021

https://pr.denik.cz/doporucujeme/skola-s-mistem-pro-vsechny-20210302.html

 

 

 

 Výtvarný projekt Školní družiny při ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

 

 

 

 FAIR TRADE PROTI CHUDOBĚ A DĚTSKÉ PRÁCI

„Poznej krásu a originalitu rukodělných výrobků Fair Trade, který ve svých principech zakazuje dětskou práci“

Dne 28. 5. 2021 proběhla v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice v rámci projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“ (ARPOK Olomouc) celoškolní osvětová a vzdělávací akce „Fair Trade proti chudobě a dětské práci“. Proč právě tato tématika? Oblasti Fair Trade (Spravedlivý obchod) se škola věnuje dlouhodobě v projektu Světová škola, neboť žáky toto téma oslovilo. Jelikož jedním z principů Fair Trade je také zákaz dětské práce propojili jsme zaměření akce tentokrát i s touto problematikou.

V úvodu akce školní projektový tým prezentoval žákům jednotlivých tříd, co je Fair Trade, jeho cíl i principy. Další motivace žáků probíhala diskuzí nad vzdělávací prezentací, promítáním zajímavých osvětových materiálů a dokumentárních filmů o dětské práci v různých částech světa.

Hlavní náplní akce však byly tvořivé rukodělné dílny v bloku „FAIR TRADE TVOŘENÍ“, které probíhaly celé dopoledne v jednotlivých třídách a byly zaměřeny na výrobu:

· náramků, řetízků a dalších ozdob z korálků

· keramiky, ozdobných svícnů

· mýdel

· květin z krepového papíru

· zápichů do květináčů z moduritu

· klíčenky z drátků a bavlnek

· panáčků z prachovek

· malovaných kamenů

· dřevěných ozdob a hraček

Žáci vytvořili pod vedením svých pedagogů a asistentů úžasné věci, prokázali praktické dovednosti, tvořivost, vzájemnou komunikaci, řešení problémů, schopnost spolupráce v týmu, estetiku i bezpečnost při práci. Zároveň zjistili, jak těžké a namáhavé je vyrobit jeden výrobek a představili si, jaké to asi je pro děti na globálním Jihu, když musí každodenně a těžce pracovat místo toho, aby chodili do školy.

Všichni přítomní měli možnost shlédnout výstavky fairtradových potravin, výrobků i vzdělávacích materiálů. Žáci si také vypsali kvíz o Fair trade a 10 vylosovaných účastníků mělo radost z fairtradových balíčků. Zajímavá akce otevřela po koronavirovém omezení znovu i úspěšnou spolupráci naší školy s rodiči. Rodiče shlédli veškeré aktivity akce a vytvořené rukodělné výrobky na výstavkách ve vstupních prostorech školy a v tělocvičně. Zakoupením výrobků dětí přispěli rodiče i pedagogové školy na projekt „Postavme školu v Africe“, aby děti na globálním Jihu nemusely tvrdě pracovat, ale mohly se vzdělávat a chodit do školy, stejně jako naši žáci, kteří si návrat do škol i se zajímavými akcemi, jako byla ta dnešní, navýsost užívají.

 

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy