Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

 

 

 AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ   - COVID - 19    ZDE:

Zákaz přítomnosti žáků

Informace k provozu škol od 27.12.2020 - 10.1.2021 - MŠMT

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA OD 4. 1. 2021:

Dist. výuka tř. Mgr. Kopečná (4. a 5. roč.)

Angličtina - tř. Mgr. Kopečná 

 

DISTANČNÍ VÝUKA OD 11. 1. 2021:

Distanční výuka - 4. ročník Mgr. Kopečná

Distanční výuka - 5. ročník Mgr. Kopečná

Distanční výuka - Přírodověda a Vlastivěda 4. ročník

Distanční výuka - Přírodověda a Vlastivěda 5. ročník 

Distanční výuka - Anglický jazyk

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ZMĚNA V SYSTÉMU STRAVOVÁNÍ

                              ŠKOLNÍ JÍDELNA  ZŠ A MŠ MOTÝLEK, KOPŘIVNICE

           OD 1. 11. 2020 ZAVEDLA ŠKOLNÍ JÍDELNA V MOTÝLKU ZMĚNU SYSTÉMU STRAVOVÁNÍ. 

 

                                               PŘI ODBĚRU STRAVY BUDE NUTNÝ ČIP.

 

NA ZÁKLADĚ DOMLUVY S PANÍ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY LZE TENTO ČIP ZAKOUPIT AŽ PO ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOL (TZN. NEJDŘÍVE PO 20. 11. 2020). ODBĚR STRAVY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI I DOSPĚLÉ STRÁVNÍKY JE PROZATÍM MOŽNÝ I BEZ ZAKOUPENÉHO ČIPU.

 

INFORMACE A DALŠÍ POSTUP OHLEDNĚ ZMĚNY V SYSTÉMU STRAVOVÁNÍ OBDRŽÍTE PO NÁSTUPU VAŠEHO DÍTĚTE DO ŠKOLY.

 

CENA ČIPU : 115 KČ  (jedná se o vratnou zálohu, při  trvalé odhlášce strávníka ze školní jídelny Motýlek se peníze při odevzdání čipu vrací).

 

PLATBA ČIPU : POUZE V HOTOVOSTI

 

Další informace: V případě, že nedojde k znovuotevření škol po 20. 11. 2020 bude strava všem žákům, pedagogům automaticky odhlášena (domluveno s paní vedoucí školní jídelny Motýlek, Kopřivnice).

 

    

V rámci projektu Společně to zvládneme II.(Šablony II) probíhá i nadále podpora vzdělávání žáků formou doučování. Žákům jsou pravidelně předávány pracovní listy k procvičování učiva po dobu distančního vzdělávání.

V rámci programu Podpora vzdělávání cizinců probíhá i nadále vzdělávání s podporou. Žáci zpracovávají po dobu distančního vzdělávání přidělené pracovní listy a učební materiály.

Pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče v rámci podpůrných opatření je realizována  vypracováním přidělených pracovních listů a učebních materiálů zařazenými žáky.

 

 

 

Krajská potravinová sbírka 2020

 

Myslíme i na druhé – potravinová sbírka u nás ve škole

 

Stejně jako každý rok se naše škola i v této nelehké době zapojila do Potravinové sbírky, konané u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Smyslem tohoto dne je celosvětově šířit povědomí o problému chudoby a upozornit na těžkosti, se kterými se potýkají chudí lidé v celém globálním měřítku. Tuto sbírku pořádá Potravinová banka v Ostravě ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Armádou spásy Kopřivnice.

 

Cílem této akce je sběr potravin, které budou předány lidem v nouzi (např. rodiny s dětmi, které žijí v azylových domech, osoby bez přístřeší, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit aj.). V době od 1. 10. do 19. 10. 2020 žáci, rodiče i pedagogové nosili do školy různé trvanlivé potraviny - těstoviny, rýži, cukr, konzervy, polévky, čaje, sladkosti apod. Dne 22. 10. 2020 si sbírku potravin převzali zástupci Armády spásy v Kopřivnici.

 

V letošním roce se nám pomocí žáků, rodičů a učitelů podařilo nasbírat 93, 385 kg,  Moc děkujeme všem za spolupráci na této charitativní akci, čehož si velmi vážíme.

 

Zdařilá akce byla vhodně propojena s Etickou výchovou, která je ve škole vyučována ve  4. - 9. ročníku a vede žáky k prosociálnosti a pomoci druhým bez ohledu na vlastní prospěch. Pomoci všech žáků a rodičů si vážíme o to více, že v současné složité době mnohé rodiny žáků naší školy samy nemají potravin či financí nazbyt a přesto do sbírky přispěli a podpořili tak solidaritu ve společnosti.

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice má novou elektroinstalaci a moderní počítačovou a jazykovou učebnu

 

 

 

Prázdninové měsíce bývají ve školách zpravidla hojně využívány k realizaci investičních akcí, staveb a rekonstrukcí, jejichž provedení by bylo v průběhu školního roku komplikované a v současné nelehké, koronavirové době o to více. Nejinak tomu bylo letos i v kopřivnické Základní škole Floriána Bayera, ve které proběhla v měsících červnu až srpnu velká investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace objektu školy“. Finanční prostředky na tuto předem schválenou investiční akci pro r. 2020 poskytl zřizovatel školy Moravskoslezský kraj ve výši  5 339 181,-Kč, za což našemu zřizovateli velmi děkujeme, Moc si toho vážíme, že i v nelehké době jarních a hlavně letních měsíců podpořil realizaci této akce, která byla pro školu a žáky v ní se vzdělávající moc potřebná.

 

Díky této akci byly ve škole zrekonstruovány všechny elektrorozvody, vybudováno nové, moderní LED osvětlení v učebnách i ostatních prostorech školy, nový školní rozhlas, telefonní ústředna, elektronický zabezpečovací systém a taktéž Wi-fi připojení v celé budově, které nám doposud velmi scházelo k vyššímu využívání moderních technologií při výuce žáků.

Hlavním zhotovitelem akce byla společnost TEMAR spol. s r.o. Ostrava, která vzešla jako vítězná z výběrového řízení. Této společnosti moc děkujeme za vynikající, profesionální, vysoce odbornou, obětavou a trpělivou práci na rekonstrukci elektroinstalace, za partnerský přístup v komunikaci a jednání pod vedením ředitele firmy p. Pavla Vanka, kdy v nelehkých podmínkách protiepidemiologických a hygienických opatření zdárně celou akci provedli a dokončili přesně ve stanoveném termínu, tak, aby mohl být úspěšně zahájen nový školní rok po dlouhé nucené pauze a distanční výuce.

Velké poděkování patří taktéž všem zaměstnancům školy – pedagogům, asistentům, vychovatelkám, správním zaměstnancům, prioritně p. školníkovi, který trávil ve škole s firmou TEMAR celé prázdniny a také skvělým uklízečkám. Tito všichni ochotně, nadstandardně i ve svém volném čase pomáhali při stěhování nábytku, úklidu pomůcek v kabinetech a odborných učebnách, následném rozmísťování zpět na svá místa, při úklidu, neboť prostory celé školy byly po akci kompletně nově vymalovány.

Současně s touto akci prolínalo i dokončení budování nové počítačové a jazykové učebny školy, která byla vybudována v rámci zapojení školy do projektu „Příklady dobré praxe Raškovice“ v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II) - ESF OP VVV. Projekt je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Škola je díky tomuto projektu od nového školního roku 2020/2021 vybavena nejmodernější technikou – jazykovou laboratoří Omnneo Voice&Video, jenž představuje špičkovou technologii v oblasti multimediálních učeben. Finanční prostředky poskytnuté z OP VVV činily 790 638,-Kč, vybavení učebny potřebným nábytkem ve výši 190 572,-Kč finančně pokryla škola z mimořádného ÚZ provozních prostředků ve výši 150 000,-Kč poskytnutého zřizovatelem školy, zbývající část z vlastních provozních prostředků školy. Učitelé školy jsou průběžně proškolováni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR a škola má současně optimální podmínky k naplňování klasické i případné distanční výuky v současné mimořádné složité době vzhledem k epidemii COVID-19.

 

Žáci ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice se tak mohou od nového školního roku vzdělávat v moderní, krásné a hlavně bezpečné škole s nejmodernější počítačovou a jazykovou laboratoří. Věříme, že si všichni nové školy budeme moci užívat osobní přítomností nepřerušenou již žádným dalším uzavřením škol z jakéhokoli důvodu.

 

 Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy