Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

 

 

 

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ   - COVID - 19    ZDE:

USNESENÍ VLÁDY S ÚČINNOSTÍ OD 21.10.2020

Mimořádná opatření od 21.10.2020

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 - USNENESENÍ VLÁDY ZE DNE 12.10. 2020

 Nařízení KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE od 5. 10. 2020

Mimořádné opatření ze dne 30. 9. 2020

Mimořádné opatření - povinnost nosit ochranné prostředky od 18. 9. 2020

Mimořádné opatření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ od 10. 9. 2020

Opatření školy - Informace pro rodiče žáků o stanovených pravidlech - COVID - 19

 

 

ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice má novou elektroinstalaci a moderní počítačovou a jazykovou učebnu

 

 

 

Prázdninové měsíce bývají ve školách zpravidla hojně využívány k realizaci investičních akcí, staveb a rekonstrukcí, jejichž provedení by bylo v průběhu školního roku komplikované a v současné nelehké, koronavirové době o to více. Nejinak tomu bylo letos i v kopřivnické Základní škole Floriána Bayera, ve které proběhla v měsících červnu až srpnu velká investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace objektu školy“. Finanční prostředky na tuto předem schválenou investiční akci pro r. 2020 poskytl zřizovatel školy Moravskoslezský kraj ve výši  5 339 181,-Kč, za což našemu zřizovateli velmi děkujeme, Moc si toho vážíme, že i v nelehké době jarních a hlavně letních měsíců podpořil realizaci této akce, která byla pro školu a žáky v ní se vzdělávající moc potřebná.

 

Díky této akci byly ve škole zrekonstruovány všechny elektrorozvody, vybudováno nové, moderní LED osvětlení v učebnách i ostatních prostorech školy, nový školní rozhlas, telefonní ústředna, elektronický zabezpečovací systém a taktéž Wi-fi připojení v celé budově, které nám doposud velmi scházelo k vyššímu využívání moderních technologií při výuce žáků.

Hlavním zhotovitelem akce byla společnost TEMAR spol. s r.o. Ostrava, která vzešla jako vítězná z výběrového řízení. Této společnosti moc děkujeme za vynikající, profesionální, vysoce odbornou, obětavou a trpělivou práci na rekonstrukci elektroinstalace, za partnerský přístup v komunikaci a jednání pod vedením ředitele firmy p. Pavla Vanka, kdy v nelehkých podmínkách protiepidemiologických a hygienických opatření zdárně celou akci provedli a dokončili přesně ve stanoveném termínu, tak, aby mohl být úspěšně zahájen nový školní rok po dlouhé nucené pauze a distanční výuce.

Velké poděkování patří taktéž všem zaměstnancům školy – pedagogům, asistentům, vychovatelkám, správním zaměstnancům, prioritně p. školníkovi, který trávil ve škole s firmou TEMAR celé prázdniny a také skvělým uklízečkám. Tito všichni ochotně, nadstandardně i ve svém volném čase pomáhali při stěhování nábytku, úklidu pomůcek v kabinetech a odborných učebnách, následném rozmísťování zpět na svá místa, při úklidu, neboť prostory celé školy byly po akci kompletně nově vymalovány.

Současně s touto akci prolínalo i dokončení budování nové počítačové a jazykové učebny školy, která byla vybudována v rámci zapojení školy do projektu „Příklady dobré praxe Raškovice“ v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II) - ESF OP VVV. Projekt je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Škola je díky tomuto projektu od nového školního roku 2020/2021 vybavena nejmodernější technikou – jazykovou laboratoří Omnneo Voice&Video, jenž představuje špičkovou technologii v oblasti multimediálních učeben. Finanční prostředky poskytnuté z OP VVV činily 790 638,-Kč, vybavení učebny potřebným nábytkem ve výši 190 572,-Kč finančně pokryla škola z mimořádného ÚZ provozních prostředků ve výši 150 000,-Kč poskytnutého zřizovatelem školy, zbývající část z vlastních provozních prostředků školy. Učitelé školy jsou průběžně proškolováni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR a škola má současně optimální podmínky k naplňování klasické i případné distanční výuky v současné mimořádné složité době vzhledem k epidemii COVID-19.

 

Žáci ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice se tak mohou od nového školního roku vzdělávat v moderní, krásné a hlavně bezpečné škole s nejmodernější počítačovou a jazykovou laboratoří. Věříme, že si všichni nové školy budeme moci užívat osobní přítomností nepřerušenou již žádným dalším uzavřením škol z jakéhokoli důvodu.

 

 Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy