Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

 

 Společné tvoření a poznávání v zařízení Slezské diakonie

– EFFATHA Kopřivnice

 

Žáci naší školy měli v průběhu ledna-dubna možnost zapojit se do velmi zajímavého společného projektu sociálního zařízení Slezské diakonie - EFFATHA Kopřivnice. Mgr. Ryšková s týmem svým spolupracovníků  připravila a zorganizovala velmi přínosný a zajímavý projekt, kdy žáci 2. stupně naší školy společně s pedagogy měli možnost návštěv tohoto zařízení v menších skupinkách. Projekt jim umožnil poznat zařízení EFFATHA Kopřivnice, realizovat společné aktivity a tvoření ve třech dílnách (košíkářsko-dřevařské, textilní a keramické) a odnést si domů nádherné výrobky, ze kterých měli obrovskou radost.

Žáci si mohli popovídat s klienty zařízení, z nichž mnozí  jsou bývalí žáci naší školy, byla navázána i další spolupráce, kdy klienti zařízení navštívili v rámci vzájemného poznávání Den otevřených dveří naší školy dne 26. 3., viděli zase naše žáky, jak se učí, tvoří, shlédli hudební a pěvecká vystoupení, prohlédli si školní velikonoční jarmark s výrobky našich žáků.

Oceňujeme velmi příjemné prostředí v zařízení EFFATHY Kopřivnice, ochotné, profesionální  a empatické zaměstnance, kteří se všem klientům i naši žákům plně věnovali.

Žákům byl, díky tomuto projektu, vhodnou a nenásilnou formou, bořící bariéry, přibližován svět dospělých s různým druhem postižení, neboť mnozí žáci naší školy se zdravotním postižením se mohou v budoucnu případně stát potencionálními klienty EFFATHY. Projekt je příkladem profesionální spolupráce sociálních služeb s ostatními zařízeními a školami, kdy žáci a pedagogové mají možnost poznat náplň a poslání těchto zařízení, které je velmi záslužné.

Se Slezskou diakonií, pod níž zařízení EFFATHA spadá, byla domluvena i další spolupráce v oblasti témat duševního zdraví a představení práce sociálního pracovníka.

Ještě jednou děkujeme vedoucí EFFATHY Kopřivnice Mgr. Kateřině Ryškové a týmu jejich spolupracovníků  za přínosné aktivity a projekty pro školy. 

 

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

       

       

       

 

Den otevřených dveří 2024

Dne 26. 3. 2024 se ve škole opět po roce uskutečnil Den otevřených dveří. První a druhou vyučovací hodinu se mohli rodiče a další návštěvníci podívat a zapojit do výuky v jednotlivých třídách, ať už v Montessori třídě nebo i ve všech ostatních třídách na 1. i 2. stupni. Následovaly dvě hodiny společného vzdělávání a tvoření s rodiči a vyučujícími. V některých třídách se vyráběly především dekorace s velikonoční tematikou, např. zápichy do květináčů, ozdobné věnce z proutí k zavěšení na dveře a další. Žáci 2. stupně pak prováděli netradiční pokusy, učili se základům finanční gramotnosti, dopravní výchově a vyzkoušeli si 3D tisk. Zaujala také práce s elektro stavebnicí i výuka Anglického jazyka v počítačové a jazykové učebně školy. Nesmíme zapomenout ani na keramickou dílnu, kde žáci zhotovili nejen originální ozdoby a užitkové velikonoční předměty, ale také drobné keramické dárečky, které budou předány seniorům v Domově důchodců v Příboře v rámci projektu „Velká rodina – mezigenerační soužití“, který škola organizuje.

Příjemným zpestřením bylo také hudební a pěvecké vystoupení školního pěveckého sboru, které mohli shlédnout návštěvníci Dne otevřených dveří vícekrát v průběhu dne a ze kterého byli všichni rodiče a další přítomní nadšeni.

Součástí Dne otevřených dveří byl i Velikonoční jarmark, který připravila a organizovala školní družina. V tělocvičně školy jednotlivé třídy a školní družina měly připraveny stánky se svými výrobky, které si mohli rodiče i další návštěvníci zakoupit. Výtěžek bude použit pro kolektivy žáků jednotlivých tříd dle jejich uvážení a plánování např. na výlety, stolní hry na přestávky, tělovýchovné náčiní nebo na společné sportovní a kulturní akce.

Den otevřených dveří se moc vydařil. Nálada byla výborná. Všichni návštěvníci měli možnost prohlédnout si veškeré prostory školy, krásnou výzdobu a prezentace výsledků žáků a činnosti školy a také neformálně posedět a popovídat si s pedagogy školy. Nejvíce spokojeni byli návštěvníci ze sousední ZŠ a MŠ Motýlek, kteří přišli v hojném počtu se svými pedagogy za svými kamarády a využily příležitostí si zajímavé učení i aktivity vyzkoušet a prohlédnout. Přivítali jsme také klienty ze sociálně terapeutických dílen  EFFATHA Kopřivnice, se kterými realizujeme projekt společného tvoření a setkávání. Mnozí z nich jsou i bývalí žáci naší školy, takže rádi přišli zavzpomínat a setkat se se svými pedagogy.

Rodiče byli pyšní na své děti, žáci spokojení se svými výkony, pedagogové s pocitem dobře vykonané práce. Všichni přítomní si odnášeli poznání, že je dětem v naší škole dobře, že jsou spokojené, že mohou rozvíjet své zájmy a zažívat úspěch při nejrůznějších činnostech a aktivitách školy, že mají výborné učitele, kteří se jim nadstandardně věnují.

Na akci přišli nejen rodiče žáků školy, ale i další zájemci o případný nástup do školy. Všichni přítomní nejvíce oceňovali zajímavou výuku, výzdobu školy, projektovou a zájmovou činnost školy, ale především partnerský, rodinný přístup k dětem i jejich rodičům a školu otevřenou pro všechny děti bez rozdílu.

 

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Žákyně ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice získala 1. místo v celostátní výtvarné soutěži „TŘIKRÁT CO!“ pořádané Anglickým gymnáziem Praha na podporu romských studentů.

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, dosáhla významného úspěchu v celostátní výtvarné soutěži „TŘIKRÁT CO!“, kterou vyhlásili studenti Anglického gymnázia v Praze pod záštitou MŠMT. Cílem soutěže je získání prostředků na Stipendium Václava Havla určeného romským studentům tohoto gymnázia.

Zadáním soutěže byla témata: 1. Co chci změnit?. 2. Co je nejdůležitější? 3. Co chci rozdat? Žákyně Adriana Gabčová získala 1. místo v kategorii 13-15 let s koláží na téma „Co chci rozdat?“. Ztvárnila rozdávání radosti seniorům v rámci projektu „Velká rodina- mezigenerační setkávání“, který realizuje ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice pravidelnými návštěvami seniorů v Domově důchodců Příbor s tanečním, pěveckým, sportovním programem, společným tvořením, pečením a vyprávěním, poznáváním a obohacováním se navzájem. Její práce zaujala svou kreativitou a originalitou a porota ocenila výrazný talent žákyně.

Vítězka Adriana Gabčová se společně s pedagogem školy a dalšími 2 žákyněmi školy zúčastnila dne 15. 3. 2024 slavnostního koncertu s vyhlášením výsledků soutěže v Barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze. Součástí koncertu byla i aukce vítězných obrázků, jejichž prodejem byly získány prostředky na stipendium pro dalšího romského studenta Anglického gymnázia.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

       

       

    

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ "SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ" 

Děti z prvního stupně naší školy, které navštěvují školní družinu se pod vedením paních vychovatelek Gabriely Jurdičové a Vladimíry Sobolové zapojily do desáté ročníku projektu pro dětské kolektivy – Srdce s láskou darované. Tento projekt podporuje tradiční hodnoty, jako je láska, úcta, porozumění a sounáležitost. Děti společně s paními vychovatelkami vyrobily z kartonu, plastových vršků a dalších materiálů nápadité srdce, přidali vlastnoručně napsaná přání a krásné vzkazy. Své srdce se rozhodli darovat seniorům, kteří žijí v Domově Příbor.

Předání proběhlo 1. 3.  2024, tohoto zodpovědného úkolu se ujal Martin Bajer ze 7. ročníku. V Domově nás přivítal aktivizační pracovník Martin Poruba a za všechny obyvatele Domova paní Vlasta Milatová. Setkání bylo velmi milé a přátelské. Srdce s láskou darované bude dělat radost všem obyvatelům Domova na čestném místě v hobby dílně, kde se senioři setkávají při nejrůznější aktivitách.

       

 

„S tvořivostí do života“ – projektový den

V rámci projektu "Společně to zvládneme IV" - šablona inovativní vzdělávání (Šablony pro ZŠ - OP JAK) byl realizován v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice zajímavý projektový den "S tvořivostí do života" s lektorkou p. Veronikou Kačovou z Nového Jičína. V úvodu proběhlo "Křeslo pro hosta", kdy p. Kačová popovídala žákům o sobě, o svém životě, o studiu a tvořivých uměleckých, hudebních i tanečních aktivitách, kterým se věnuje. Přinesla i ukázky některých výrobků ze svých tvořivých aktivit. Hovořila také o důležitosti dalšího vzdělání nejen romských žáků pro život, ale také o tom, jak být v životě tvořivý a uplatnit své vlohy, talent a nadání. Potom následovaly tvořivé rukodělné workshopy, ve kterých žáci pod vedením p. Veroniky tvořili, navrhovali a vyráběli, a to chlapci zajímavé lapače snů a děvčata nádherné květinové čelenky do vlasů. Při výrobě se žáci dověděli nejen pracovní postupy, ale i to k čemu se daný výrobek používá, kde ho mohou využít. Žáci byli z celého programu velmi nadšeni, odnášeli si domů krásné výrobky, ale i nadšení pro tvořivou činnost, kterou mohou uplatnit nejen při svém vzdělávání, ale i v dalším budoucím životě a profesní orientaci. Paní Veronika Kačová připravila skvělý, prožitkový rukodělný program a také pro žáky velmi motivační a přínosné Křeslo pro hosta" za což jí moc děkujeme. Těšíme se na další zajímavé aktivity s ní, ve kterých budeme určitě pokračovat.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

KŘESLO PRO HOSTA

  

 

RUKODĚLNÝ WORKSHOP

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Participativní rozpočet – Za školu

krásnější a hravější“

 

Jak udělat prostředí školy krásnější či hravější? To vše žákům kopřivnických škol umožňuje projet Participativní rozpočet, který realizuje Město Kopřivnice. Naše škola, ač má jiného zřizovatele, byla v roce 2023 do tohoto projektu také zařazena, za což Městu Kopřivnice moc děkujeme a ceníme si toho.

Škole byl přidělen v rámci dotace Města Kopřivnice finanční rozpočet 20 000,-Kč. Do této částky žáci jednotlivých tříd školy navrhovali své nápady a poté 2 vítězné návrhy prezentovaly jednotlivé třídy na společném shromáždění žáků s pedagogy v tělocvičně školy dne 20. prosince 2023. V průběhu projektu žáci počítali, vyhledávali informace na internetu, plánovali, sestavovali rozpočet návrhu, který také třeba výtvarně ztvárnili. Ale také se přitom učili spolupracovat, rozvíjet svou tvořivost, respektovat názor druhého, vytvářet nápady, které budou přínosem pro žáky celé školy nejen jedné třídy.

Celý projekt pomáhala organizovat, plánovat a realizovat koordinátorka tohoto projektu z řad pedagogických pracovníků. Projekt rozvíjel přitažlivým způsobem občanské kompetence žáků a je obdobou podobného Participačního rozpočtu, který vyhlašuje Město Kopřivnice pro občany a komunity města.

Mezi prezentovanými návrhy tříd byly opravdu zajímavé nápady žáků jako např. vytvoření běžecké dráhy 60 m na školní zahradě vlastními silami samotnými žáky, pořízení triček s logem školy pro žáky, kteří budou reprezentovat školu na soutěžích a akcích, dále Párty box pro kulturní vystoupení i pro přestávky, velký stůl na stolní fotbal, který bude umístěn na chodbě školy, stolní hry do tříd, netradiční tělovýchovné nářadí a náčiní do Tv i na přestávky, hudební nástroje a mnoho dalších. Mezi 4 vítězné návrhy, které vybrala komise vedení školy a budou realizovány z Participativního rozpočtu, patří Párty box, stůl na stolní fotbal, trička s názvem a logem školy pro prezentaci žáků a 2 odrážecí auta do Tělesné výchovy a školní družiny. Ostatní zajímavé návrhy žáků určitě nezapadnou a budou také postupně realizovány z provozních prostředků školy nebo dalších projektů školy.

Jsme rádi, že jsme se dověděli, co by naši žáci chtěli pro zlepšení školního či výukového prostředí i pro svou relaxaci, zábavu i radost. Díky této zajímavé aktivitě bude naše krásná škola tedy ještě krásnější i hravější a žáci jsou díky tomuto projektu vybaveni důležitými kompetencemi, které mohou uplatnit ve svém budoucím životě.

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

 

 

 

Úspěch ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice v celostátní literárně-výtvarné soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, dosáhla významného úspěchu v celostátní výtvarné a literární soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“, která je každoročně vyhlašována organizací  Zaedno  v multikulturním časopise Kamarádi. Letošní téma znělo „Tradice národů“.

V rámci zapojení do úkolu soutěže žáci všech tříd školy četli, dramatizovali pohádky a příběhy v jiných jazycích, seznamovali se s tradicemi různých národů. Poté nakreslili krásná výtvarná díla, která doplnila popisem nakresleného obrázku v jazycích, ke kterým mají blízko, ať již původem nebo v rodinách či příbuzenstvu. Naše příspěvky byly psány v jazyce romském, slovenském, ukrajinském, anglickém, německém, italském i kazašském. Využili jsme i odborné pomoci nebo případné kontroly ze strany rodičů či příbuzných. Do soutěže bylo zasláno 935 prací ze 49 škol celé České republiky.

3. místo ve své kategorii získala kolektivní práce 10 žáků V. třídy - obrázkové leporelo „O perníkové chaloupce“ psané ve slovenštině pod vedením paní učitelky Rojíčkové a Raškové.

Update cookies preferences