Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

  SLAVNOSTNÍ ŠKOLNÍ AKADEMIE

 

"CO VŠECHNO DOKÁŽEME"

 

Závěr školního roku patřil v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice velkým oslavám. Škola totiž získala prestižní titul Fairtradová škola za dlouhodobé aktivity v oblasti Fairtrade- Spravedlivý obchod. A tak dne 20. 6. 2024 byl na úvod slavnostní akademie škole tento titul předán. Převzala ho p. řed. Geryková společně s fairtradovým týmem školy z rukou Mgr. Jana Jíchy z organizace Fairtrade Česko a Slovensko. Po předání titulu již propukly oslavy a slavnostní školní akademie „Co všechno dokážeme“ mohla začít. Žáci jednotlivých tříd v tematicky zaměřených vystoupeních mohli ukázat svůj talent, nadání i radost ze společných vystoupení.

Rodiče, příbuzní žáků i hosté oslav, kteří přišli v historicky rekordním počtu, shlédli krásná pěvecká a taneční vystoupení, kdy se zpívalo, hrálo na flétny i na housle, neboť poprvé vystoupil školní pěvecký sbor „Floriánek“ pod vedením p.uč. Sopuchové a Raškové. Ocitli jsme se i v cirkuse, kde vystupovali siláci, žongléři, provazochodkyně i kouzelníci pod vedením principálky p. uč. Brandové, k vidění bylo moderní pohybové divadlo s deštníky, které připravila se žáky p. uč. Matýsková. Představili se nám i kuchtíci a byli jsme také na návštěvě u mravenečků ve dvou pohybových tanečcích žáků třídy p.uč. Hyklové a Pargáčové.

Z romské kultury jsme slyšeli krásné romské písně, které se žáky připravila a pěvecky doprovodila p. Veronika Kačová společně se svou sestrou, které s námi dlouhodobě spolupracují. Poté všichni obdivovali temperamentní romské tance našeho školního souboru „JILORO“ pod vedením p. Evy Demové. Školní družina připravila sportovní vystoupení „Basket žije“ a viděli jsme také již téměř „zapomenuté tance letkis a mazurku v podání žáků ze třídy p. uč. Rojíčkové a Kopečné. V anglické písni, kterou se žáky nacvičila p. uč. Matulová,  nás žáci rytmickým pohybem seznamovali s částmi našeho těla. Třída p. uč. Polívkové připravila divadelní představení „Boudo, budko... Závěr akademie patřil pásmu „My jsme učitelé…“, kdy žáci v choreografii p. řed. Gerykové představovali a zpívali humorné verše o svých učitelích a přítomní účastníci akademie měli za úkol své učitele poznat.

Obrovský aplaus a radost z úspěchu svých dětí všemi přítomnými byly poděkováním nejen žákům, ale i celému pedagogickému kolektivu, který se všem žákům naší školy plně, profesionálně, s láskou i potřebnou podporou věnuje. Celá akademie byla opakována 2x, a to dopoledne i odpoledne, aby ji měli možnost shlédnout všichni rodiče i příbuzní. Byl to krásný letní den s vyvrcholením oslav úspěchů, kterých škola v tomto školním roce dosáhla a určitě ve všech aktivitách budeme pokračovat i nadále.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

        

       

       

       

       

       

       

      

 

ZŠ Floriána Bayera Kopřivnice získala prestižní titul FAIRTRADOVÁ ŠKOLA

ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice získala prestižní titul FAIRTRADOVÁ ŠKOLA za více než 10 let systematické aktivní činnosti a podpory Fairtrade – Spravedlivého obchodu. Titul škola získala jako vůbec první škola zřizovaná Moravskoslezským krajem a teprve jako druhá škola v Moravskoslezském kraji. Škola za toto období uspořádala řadu osvětových akci pro veřejnost i ostatní školy města a okresu, každoroční akci „Fairtradová seznamka“, prezentovala tématiku Fairtrade ve škole i ve městě Kopřivnici, pořádala ankety mezi občany města a zřídila i „Fairtradovou kavárnu“ ve škole pro setkávání žáků u fairtradových produktů. Žáci díky zapojení do projektu Fairtradová škola získávali nejen nové informace a zkušenosti z oblasti Fairtrade, ale učili se také prezentovat, plánovat, spolupracovat, ale hlavně zažívali úspěch a radost z pomoci druhým. Aby mohly všude na světě děti chodit do tak krásných škol, jako jsou ty české, a nemusely třeba v dětství těžce pracovat.

Titul byl předán dne 20. 6. 2024 ředitelce školy Mgr. Vlastě Gerykové a fairtradovému školnímu týmu žáků z rukou Mgr. Jana Jíchy z neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko. Předání titulu předcházela beseda se žáky o Kostarice a na téma Hlavní principy Fairtrade v praxi.

Titul Fairtradová škola byl předán v úvodu slavnostní školní akademie “Co všechno dokážeme“ za účasti žáků školy, rodičů, zástupce zřizovatele školy Moravskoslezského kraje Ing. Magdalény Ševčíkové i vedení Města Kopřivnice.  Svou další činností se škola bude snažit nadále udržovat a rozšiřovat podporu Fairtrade a snad se stane i inspirací pro ostatní školy.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

 

       

 

       

 

 

Školní fórum

MěÚ Kopřivnice v rámci projektu Kopřivnice město v pohybu připravil pro žáky naší školy Školní fórum s cílem podnítit co nejvíce žáků, aby přemýšleli nejen o námětech na vylepšení školy,  ale i o rozvoji a možnostech zlepšení města.

Školní fórum proběhlo v prostorách MěÚ Kopřivnice. Žáci 6. až 9. roč. byli rozděleni do několika skupin. V rámci těchto skupin sepisovali na flipchartový papír do dvou sloupců, co se jim ve škole líbí a naopak, co by ve škole chtěli zlepšit.

 V závěru této aktivity vybírali dva návrhy, které považovali za nejdůležitější a museli se dohodnout, kteří zástupci skupiny půjdou jejich práci prezentovat. Ve dvojicích chodili postupně zástupci od každého stolu a prezentovali své návrhy.

K návrhům všech skupin poté přiřazovali všichni účastníci hlasovací lepítka. Pořadí priorit bylo dáno počtem získaných hlasů. Stejným hlasovacím systémem proběhly náměty na zlepšení města.

 Žáci i pedagogové školy budou informováni o výsledcích fóra, o vybraných prioritách pro oblast školy i města a o následné práci s těmito výstupy. Na další společné akci, která proběhne příští rok, žáci dostanou zpětnou vazbu, co se za rok s jejich podněty stalo a zda a jak byly řešeny.

Velké ocenění patří  Ivaně Holubové, DiS. koordinátorce projektu ZM a MA21, která dokázala vytvořit uvolněnou pracovní atmosféru. Poděkování patří také Mgr. Davidu Monsportovi, místostarostovi Kopřivnice, který ač byl velmi pracovně  vytížen, zavítal mezi žáky a debatoval s nimi  o problémech, které je trápí.

 

       

       

 

 

Fairtradová seznamka

Dne 21. 5. 2024 proběhla v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice okresní vědomostně dovednostní soutěž spojená s osvětovou akcí „FAIRTRADOVÁ SEZNAMKA“ v rámci zapojení školy do projektu Fairtradová škola. Akce byla zaměřena na seznámení účastníků s tématikou Fairtrade (Spravedlivý obchod), neboť tomuto tématu se škola dlouhodobě systematicky věnuje již přes 10 let. Rovněž jsme se akcí výrazněji zaměřili i na jeden z principů Fairtrade, kterým je zákaz dětské práce.

Zúčastnilo se 10 čtyřčlenných družstev žáků základních škol města i okresu. Fairtradový tým ZŠ Floriána Bayera prezentoval v úvodu akce co je to Fairtrade – Spravedlivý obchod, seznámil přítomné s jeho principy a systémem fungování. Na stanovišti akce nazvaném „Nosičky vody“ si potom účastníci mohli vyzkoušet, jaké to je, když děti, především dívky, musí místo do školy chodit pro vodu i do vzdálených míst. Na stanovišti „Krása rukodělných výrobků“ probíhala tvorba náramků, klíčenek a dalších rukodělných výrobků. Účastníky zaujaly i „Hry dětí celého světa“, kdy se soutěžilo v netradičních hrách dětí, především ze zemí globálního Jihu.

Přítomní žáci, pedagogové, hosté z řad školské rady, zástupců Města Kopřivnice a další účastníci shlédli v průběhu akce výstavky fairtradových potravin, výrobků, vzdělávacích materiálů, ale nejvíce zaujaly ochutnávky čajů, kávy, kakaových nápojů, čokolády, bonbonů, sušenek, fairtradových perníčků a dalších. Přítomní si vypsali i test o Fair trade a 10 vylosovaných účastníků mělo radost z fairtradových balíčků.

V závěru akce bylo společně vytvořeno logo Fairtrade z předmětů přinesených účastníky, které bylo prezentováno pro veřejnost před budovou školy a zůstane tam i nadále. Všichni přítomní se také mohli naučit a vyzkoušet si vietnamský tanec Mua Sap – Bambusový tanec.

Výsledky umístění družstev jsou následující:

 1.      místo – ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice

 2.      místo – ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 3.      místo -  ZŠ Frenštát p/R, Tyršova

 4.      místo -  ZŠ Alšova, Kopřivnice

 5.      místo -  ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice

Doprovodnou aktivitou byla soutěž „Fairtradová mňamka“, kterou jednotlivé školy přivezly hotovou s sebou na soutěž. Lahodné a zároveň zdravé dobroty vytvořené s využitím fairtradových surovin a produktů nadchly všechny přítomné. Hodnotila nejen porota složená z přítomných pedagogů, zástupce školské rady i dalších hostů, ale i všichni účastníci při společných ochutnávkách.

 Doprovodná soutěž „Fairtradová mňamka“:

 1.      místo – ZŠ Frenštát p/R, Tyršova

 2.      místo – ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

 3.      místo -  ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

Účastníci získali nejen nové informace z oblasti Fairtrade, ale také se vzájemně setkávali, obohacovali, prožívali, vzdělávali, spolupracovali, komunikovali.

Velmi zdařilá akce přispěla k osvětě a podpoře systému Fairtrade, k poznávání života jiných kultur, národů či etnik. Přispěla však také k vzájemnému vzdělávání, setkávání a poznávání žáků škol města i okresu, žáků běžných ZŠ i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato akce je zdařilým příkladem toho, jak lze globální témata např. téma Fair trade interaktivním a přitažlivým způsobem předávat žákům, pedagogům i ostatní veřejnosti. Těšíme se na další společné fairtradové aktivity.

 

 Mgr. Vlasta Geryková

 ředitelka ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

Odkaz na pozvánku zde:

Fairtradová seznamka

 

TV Reportáž Fairtradová seznamka:

https://youtu.be/MjGAABtwajs

 

Odkaz na reportáž o akci Fairtradová seznamka v Kopřivnických novinách:

https://www.koprivnice.cz/soutez%2Dfairtradova%2Dseznamka%2Dprilakala%2D10%2Dtymu/d-78659/p1=1007

 

 

       

       

       

       

              

       

       

       

       

 

 

 

Celostátní taneční přehlídka "ROMA KHELEN"

v Brně

 

 

Dne 11. 5. 2024 se v Brně konala celostátní přehlídka romských tanečních souborů "ROMA KHELEN". Této přehlídky se zúčastnil náš školní taneční soubor "JILORO" za doprovodu p. asistentky Evy Demové, paní ředitelky Gerykové a p.uč. Matýskové Věry. Ve velmi nabitém programu, kdy vystoupilo celkem 16 souborů z celé ČR i ze Slovenska nás soubor naší školy vzorně reprezentoval a vůbec se "neztratil" mezi i profesionálními soubory, které nacvičují každý den, kdežto naši žáci se schází po výuce v tanečním kroužku přibližně 1x týdně.

Nádherné vystoupení, které sklidilo velký ohlas nacvičila a připravila se žákyněmi p. asistentka Eva Demová, která sklidila velké ocenění poroty za choreografii a za přípravu tohoto vystoupení a děvčata ocenění za skvělé taneční výkony i za kostýmy. Gratulujeme k výborné prezentaci talentu a nadání našich žáků a věříme, že budou v tančení pokračovat.

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

Odkaz na video zde:

Roma Khelen Taneční soutěž

 

 

FAIRTRADOVÝ STAN – Víte, co je fair trade?

V rámci zapojení do projektu Fairtradová škola připravila ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice ve spolupráci s Městem Kopřivnice „Fairtradový stan“, který byl součástí farmářských trhů pořádaných dne 10. 5. 2024 v sadu E. Beneše. Ve Fairtradovém stanu žáci školy seznamovali návštěvníky trhů s tématikou Fair Trade (Spravedlivý obchod).

V krásně vyzdobeném a poutavém stánku byly prezentovány materiály prezentující co je Fair Trade, jaké jsou jeho základní principy, mezi které patří např. zákaz dětské práce, spravedlivá cena, zákaz diskriminace, ohleduplnost k životnímu prostředí a další.

Součástí stánku byly výstavky faitrtradových materiálů, informačních plakátů, brožurek, ale hlavně výstavky fairtradových produktů a skvělé ochutnávky dobrot napečených žáky a pedagogy ZŠ Floriána Bayera právě z fairtradových produktů. Nejvíce okouzlily muffiny z fairtradového kakaa, záviny, bábovky a mnohé další.

Hlavní částí tohoto projektu „Víte, co je fair trade?“ však byla anketa mezi občany města. Přítomní žáci se ptali občanů na to, zda znají Fair Trade, zda již zakoupili některé z jeho produktů, ale hlavně, zda by chtěli, aby ve městě Kopřivnici byly fairtradové produkty nabízeny nejen v potravních řetězcích a prodejnách, ale i v kavárnách a restauracích?

Žákům Floriána Bayera své odpovědi poskytlo 89 občanů

Z nich 33 vědělo, co znamená Fair Trade a 30 z nich si také některé produkty již zakoupilo.

Mezi zakoupenými fairtradovými produkty bylo toto pořadí:

1. čokoláda

2. káva,

3. sušenky, cereálie, sladkosti

4. čaj

5. banány

56 občanů Fair trade vůbec neznalo a 53 z nich si ani žádný fairtradový výrobek nikdy nezakoupilo.

Na otázku, zda by občané chtěli, aby kopřivnické kavárny a restaurace nabízely fairtradové produkty bylo odpovězeno 79 občany ano a 10 občany ne.

Další částí ankety budou návštěvy kopřivnických kaváren, restaurací, obchodů se zdravou výživou atd., ve kterých bude fairtradový tým ZŠ Floriána Bayera zjišťovat, zda by byli ochotni fairtradové produkty či nápoje zařadit své nabídky. O výsledcích budeme opět informovat.

 

Odkaz na reportáž v Kopřivnických novinách o akci Fairtradový stan - anketa mezi občany a prezentace Fair Trade:

 https://www.facebook.com/share/v/xD81FTvR26BfSuah/?mibextid=WC7FNe

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy a fairtradový tým školy

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

 

 

 

 „FAIRTRADOVÁ KAVÁRNA"

 

- Seznamte se s Fair Trade (Spravedlivý obchod)

 

V rámci zapojení do projektu Fairtradová škola jsme uspořádali dne 7. 5. 2024  „Fairtradovou kavárnu“- Seznamte se s Fair Trade“ spojenou s netradičními třídními schůzkami. V úvodu akce prezentoval žákovský fairtradový tým školy přítomným rodičům, žákům a dalším hostům základní informace a hlavní principy Fair Trade – Spavedlivý obchod. Poté všichni zhlédli dokument natočený Stanislavem Komínkem z organizace Fairtrade Česko a Slovensko s názvem „Ve stínu kakaovníku“,  který upozorňuje na všechny zásadní okolnosti pěstování kakaa v západní Africe: nízké výkupní ceny, chudobu pěstitelů, dětskou práci, obchod s lidmi i kácení deštných pralesů. V diskuzi po promítání byly sdělovány osobní příběhy, jak žáci či ostatní účastníci, buď ve škole, nebo doma, přispívají k podpoře Fair Trade. jaké s ním mají zkušenosti, zda již některé produkty vyzkoušeli. Součástí akce bylo samozřejmě i fairtradové občerstvení – káva, čaj, perníčky, džusy, sušenky, čokoládové nápoje a další, neboť škola se dlouhodobě v projektu Fairtradová škola i Světová škola tématice Fair Trade (Spravedlivý obchod) věnuje. Dále měli možnost účastníci akce shlédnout výstavku k Fair Trade, vzdělávací materiály k tomuto tématu a výstavku rukodělných výrobků žáků. Rodiče měli možnost v neformálním prostředí si současně popovídat po hlavní části i o prospěchu a chování svých dětí, mnohé děti byly přítomny, a tak probíhaly tyto třídní schůzky a povídání „ve trojici“ (učitel-pedagog-rodič) u šálku fairtradového čaje, kávy, kakaa. Žáci fairtradového týmu také v průběhu akce prováděli mezi přítomnými anketu o Fair Trade, která bude pokračovat i mezi občany města na další akci školy, kterou připravujeme ve spolupráci s Městem Kopřivnice v pátek 10. května ve Fairtradovém stánku naší školy.

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

 

 

 

       

      

Update cookies preferences